Evoliucija pagal mus

Mus vienija ne tik žvejyba...

Įstatai

Žvejų klubas „Elektrėnų Tritonas“, asociacija

Į S T A T A I

1 straipsnis. Bendroji dalis
1.1. Žvejų klubas „Elektrėnų Tritonas“, asociacija (toliau Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti bendruomenės narių viešuosius interesus, asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
1.2. Asociacijos pavadinimas: Žvejų klubas „Elektrėnų Tritonas“, asociacija.
1.3 Teisinė forma - asociacija.
1.4. Asociacijos veiklos trukmė neribota.
1.5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.6. Asociacijos buveinė: sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo priima Asociacijos prezidentas.
1.7. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2 straipsnis. Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai ir sritys
2.1. Asociacijos tikslai:
2.1.1. vienyti Lietuvos žmones, propaguojančius sportinę bei mėgėjišką žūklę, bendrai veiklai;
2.1.2. populiarinti sportinę bei mėgėjišką žūklę;
2.1.3. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti valstybinėse institucijose, nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose ir kt.
2.1.4. skatinti Klubo narių naudingą ir konstruktyvią veiklą;
2.1.5. didinti asociacijos narių kompetenciją ir kvalifikaciją.
2.2. Klubo uždaviniai:

 • prisidėti prie aplinkosaugos, žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos gerinimo Lietuvos Respublikoje;
 • teikti siūlymus ir bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldos institucijomis bei kitomis organizacijoms, formuojančiomis ir įgyvendinančiomis žuvisaugos, žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos principus;
 • rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus mėgėjiškos ir/ar sportines žūklės, gamtosaugos, ichtiologijos, žūklės kultūros, gamtos išteklių eksploatavimo, racionalaus panaudojimo ir kitomis aktualiomis klubo nariams temomis;
 • organizuoti ir dalyvauti sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybose, turnyruose ir siekti aukštų rezultatų. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose tinkamai atstovauti Lietuvai;
 • propaguoti aukštą žūklės kultūrą, prisidėti prie žuvų išteklių saugojimo ir atstatymo;
 • nuomoti žūklės plotus bei organizuoti jų priežiūrą;
 • bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio bendruomenėmis, draugijomis, organizacijomis, asociacijomis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi, plėsti savo veiklos sritis ir galimybes;
 • rengti ir leisti mokslinius, praktinius, metodinius ir kitus leidinius;
 • ieškoti finansinių šaltinių Klubo administracinės struktūros sukūrimui ir veiklos vykdymui; rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose;
 • vykdyti kitą veiklą nedraudžiamą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų.

2.3. Klubo veiklos rūšys:

 • Žvejyba ir akvakultūra 03
 • Žvejyba 03.1
 • Jūrinė žvejyba 03.11
 • Atliekų surinkimas 38.1
 • Atliekų tvarkymas ir šalinimas 38.2
 • Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 47
 • Vandens transportas 50
 • Leidybinė veikla 58
 • Pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla 70
 • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72
 • Nuoma ir išperkamoji nuoma 77
 • Kraštovaizdžio tvarkymas 81.3
 • Kitas mokymas 85.5
 • Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93
 • Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja susijusi veikla 93.12.20

2.4. Savo veiklą Asociacija vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.
2.5. Veiklą, kuriai pagal įstatymus reikalinga licencija ar vykdoma nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

3 straipsnis. Asociacijos narių teisės ir pareigos, narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos
3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys.
3.2. Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos valdybai pateikti prašymą. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Asociaciją valdyba priima valdybos posėdyje paprasta dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma. Šis posėdis turi būti sušauktas valdybos pirmininko 30 dienų bėgyje nuo prašymo gavimo dienos.
3.3. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos valdybai.
3.4. Asociacijos nariai daugiau kaip metus nemokantys nario mokesčio (jei jie nėra atleisti nuo šio mokesčio visuotinio narių susirinkimo sprendimu) ar kitaip grubiai pažeidę Asociacijos įstatus gali būti pašalinami iš Asociacijos. Sprendimą pašalinti narį iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba paprasta jos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.
3.5. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų ir aktyviai dalyvauti Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinime, mokėti nario mokesčius, tausoti Asociacijos turtą.
3.6. Asociacijos nariai turi teisę:
1) dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
2) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;
4) bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5) ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir Asociacijos Prezidento sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
6) kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.7. Pasižymėję Asociacijos veikloje nariai Asociacijos valdybos sprendimu gali būti skatinami:
1) garbės ženklais;
2) padėkos raštu;
3) suteikiamas Garbės nario vardas.
3.8. Asociacija gali turėti Garbės narius. Sis vardas suteikiamas Asociacijos valdybos nutarimu tiems asmenims, kurie žymiai prisidėjo prie Asociacijos uždavinių įgyvendinimo. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčio ir gali dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose.
3.9. Rėmėjais gali būti juridiniai ar 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, nedalyvaujantys Asociacijos veikloje, bet remiantys ją piniginėmis lėšomis, materialiniais ir kitais ištekliais.
3.10. Asociacijos stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu pirmajame savo susirinkime po Asociacijos įregistravimo.

4 straipsnis. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka
4.1. Visuotinis narių susirinkimas:
1) keičia Asociacijos įstatus;
2) skiria (renka) ir atšaukia valdybos narius;
3) nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;
4) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
4.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
4.3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
4.4. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos  Prezidentas praneša ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą) arba pasirašytinai.
4.5. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei 1/2 Asociacijos narių valdyba, Asociacijos Prezidentas ar Revizorius. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
4.6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.
4.7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių.
4.8. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Asociacijos Prezidentui Asociacijos nariams turi pranešta ta pačia tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusiojo visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
4.9. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Asociacijos narys, valdybos narys ar Asociacijos Prezidentas.
4.10. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkami valdybos nariai, keičiami Asociacijos įstatai ir priimami sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

5 straipsnis. Asociacijos valdyba
5.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, sudarytas iš 6 (šešių) asmenų, išrinktų visuotiniame narių susirinkime 3 (trejų) metų laikotarpiui. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, renkamas valdybos narių posėdyje paprasta dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
5.2. Asociacijos darbuotojai gali būti Valdybos nariai.
5.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
5.4. Valdyba:
1) priima naujus narius į Asociaciją ir pašalina narius iš Asociacijos;
2) svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją per keturis mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas;
3) renka Asociacijos Prezidentą ir atleidžia jį iš pareigų, gali nustatyti jam atlyginimą jei Asociacijos Prezidentas dirbs ne visuomeniniais pagrindais;
4) priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Asociacijai reikės samdomų darbuotojų);
5) šaukia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei sprendimų projektus;
6) priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;
7) turi kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams.
5.5. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Apie valdybos posėdžio sušaukimą nurodydamas posėdžio datą laiką vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienų iki posėdžio. Į valdybos posėdį turi būti kviečiamas Asociacijos Prezidentas, jei jis nėra valdybos narys.
5.6. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų "už" negu "prieš". Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

6 straipsnis. Asociacijos Prezidentas
6.1. Asociacijos operatyviai veiklai vadovauja Asociacijos Prezidentas, renkamas valdybos 3 (trejų) metų laikotarpiui. Jis yra vienasmenis valdymo organas. Jei Asociacijos Prezidentas, renkamas Asociacijos narys, jis gali dirbti visuomeniniais pagrindais. Asociacijos Prezidentu, negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
6.2. Asociacijos Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais visuotinio narių susirinkimo bei valdybos sprendimais.
6.3. Asociacijos Prezidentas:
1) atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
2) atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą
3) atsako už Asociacijos narių apskaitą
4) vadovauja Asociacijos darbuotojams jei Asociacija turi samdomų darbuotojų, savo
 kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą
5) Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
6) skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
7) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
8) teikia valdybai medžiagą apie Asociacijos veiklą.
9) organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
10) sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
6.5. Asociacijos Prezidentui, negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja kitas Valdybos išrinktas narys.

7 straipsnis. Revizorius
7.1. Revizorius renkamas visuotiniame narių susirinkime 3 (trejų) metų laikotarpiui.
7.2. Revizoriumi nariu negali būti Asociacijos valdybos narys bei Asociacijos darbuotojas.
7.3. Asociacijos Revizorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais visuotinio narių susirinkimo bei valdybos sprendimais, bei veikia savo kompetencijos ribose.

8 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka
8.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos Prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties.
8.2. Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Asociacijos buveinėje.

9 straipsnis. Pranešimų skelbimo tvarka
9.1. Visi Asociacijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai ar skelbimai, išsiunčiami Asociacijos nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims laiškais, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami pasirašytinai.
9.2. Už pranešimų skelbimą atsakingas Asociacijos Prezidentas, likviduojant Asociaciją - likvidatorius.

10 straipsnis. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolė
10.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų nustatytų šaltinių lėšų.
10.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

 1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
 2. valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
 3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
 4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
 5. pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
 6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
 7. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

10.3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
10.4. Asociacijai draudžiama:

 1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdybos nariui ir Asociacijos Prezidentui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą
 2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
 3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą skirstyti Asociacijos nariams, jos valdybos nariams ar Asociacijos Prezidentui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
 4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Si nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
 5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
 6. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
 7. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
 8. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
 9. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
 10. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

10.5. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
10.6. Asociacija privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka Revizorius.
10.7. Asociacijos Prezidentas ir valdyba privalo pateikti Revizoriui jos reikalaujamus finansinius dokumentus.
10.8. Asociacijos valdyba svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją, per keturis mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.
10.9. Valdybos nariams pareikalavus, Asociacijos Prezidentas atsiskaito apie Asociacijos veiklą valdybos posėdyje.

11 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarka, filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka
11.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
11.2. Asociacijos valdybos sprendimu steigiami Asociacijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai.

12 straipsnis. Įstatų keitimo ir papildymo tvarka
12.1. Asociacijos įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos Prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
12.2. Pakeisti įstatai registruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.
12.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šiuose įstatuose, privaloma vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

Šie Asociacijos įstatai  pasirašyti trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo             ________________     Gintautas Kondratjevas      2014-01-31